Fotovoltaica d’autoconsum industrial

Autoconsum Industrial: rendibilitat assegurada

La instal·lació d’una planta fotovoltaica és una de les millors inversions empresarials que es poden fer avui dia, ja que permet a les empreses el control dels costos energètics, un factor clau en la producció.

Perquè Autoconsum?

Rendibilitat assegurada

Les grans superfícies de coberta i la coincidència de l’horari solar amb l’horari laboral de les empreses industrials propicien la generació de gran quantitat d’electricitat per consumir-la a l’instant, la qual cosa maximitza el seu valor. Ràpida amortització de la instal·lació.

Gran estalvi energètic i econòmic

Tota l’energia elèctrica produïda (entre el 30 % i el 60 % del consum actual depenent de la superfície) és la que ja no caldrà consumir de la xarxa, i gràcies a això, l’estalvi de despeses es traduirà en la reducció de la potència contractada i la venda o compensació dels excedents injectant electricitat a xarxa.

Senzillesa de la instal·lació

Una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic és molt senzilla d'instal·lar. No genera residus ni males emissions, per tant, el seu muntatge és ràpid i net. Un bon dimensionat i disseny de la instal·lació asseguren, a més a més, una alta productivitat.

Manteniment mínim

Els panells solar fotovoltaics estan fabricats per oferir la màxima resistència i duració. A més, en ser una instal·lació majoritàriament estàtica, no hi ha cap tipus de desgast mecànic. Es realitza una monitorització que permet fer el seguiment de la producció d’energia per controlar-ne els rendiments.

Suma’t a l’Autoconsum

Com és una instal·lació d’autoconsum?

Panells solars

Són la base de la instal·lació. Els rajos solars incideixen sobre els panells solars fotovoltaics i generen electricitat continua que posteriorment es recupera i es transforma en electricitat alterna per poder consumir a l’empresa.

Inversor

És l’element necessari i indispensable que s’encarrega de reunir i transformar l’electricitat que prové dels panells solars i adaptar-la per a l’autoconsum de l’empresa. Transforma l’electricitat continua en alterna (230 V – 400 V) per poder-la injectar a la xarxa interna de l’edifici.

Batería

S’utilitza principalment en habitatges i instal·lacions aïllades. Com que l’excedent d’electricitat injectat a la xarxa és remunerat, no és necessari disposar de bateries per a l’augment de cost.

Comptador digital

Comptador bidireccional telemàtic que mesura l’electricitat que entra i també la que surt. D’aquesta manera, la comercialitzadora pot remunerar l’energia solar no utilitzada (excedent) i que s’injecta a la xarxa.

Preguntes freqüents

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors així com el RD 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, eliminen el que es va conèixer popularment com l’”impost al sol”, reconeixen el dret a l’autoconsum fotovoltaic sense peatges i simplifiquen enormement els tràmits administratius.

En els darrers anys hi ha hagut certs aspectes que han fet que la inversió inicial s’hagi reduït notablement:

Els preus dels panells solars han baixat més d’un 80 % en els darrers 10 anys, i això ha provocat que la tecnologia fotovoltaica sigui molt competitiva.

El marc regulador actual facilita la connexió de les noves instal·lacions d’autoconsum a la xarxa sense penalitzacions i, a més a més, permet que els autoconsumidors puguin rebre una compensació econòmica per l’energia excedent abocada a la xarxa.

Depèn del consum i de la facilitat d‘instal·lació dels panells a la coberta o terreny. Les instal·lacions a les empreses es poden amortitzar al cap d’entre 5 i 7 anys, i les instal·lacions domèstiques, en uns 8-9 anys aproximadament.

Les instal·lacions fotovoltaiques són instal·lacions de funcionament senzill però que requereixen d’un dimensionat i disseny acurats perquè funcionin correctament. Des de Visió Solar | Energies Renovables dimensionem i dissenyem la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per tal de definir la potència a instal·lar, conforme als consums dels nostres clients, i d’optimitzar la superfície disponible.

La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica és superior als 25 anys, i el manteniment és senzill. Els panells solars fotovoltaics estan fabricats per oferir resistència i durabilitat. A Visió Solar | Energies Renovables ens encarreguem de fer un seguiment de la producció, de comprovar que tots els components es troben en bon estat i de verificar el bon funcionament de l’inversor i de tots els elements electrònics de la instal·lació fotovoltaica perquè no t’hagis de preocupar per res.

Contacta amb nosaltres

Pressupost de plaques solars per a la teva empresa