Fotovoltaica d’autoconsum domèstic

Suma’t a la revolució energètica

L’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica per a la generació d’electricitat i l’autoconsum és el sistema de producció d’energia sostenible amb més projecció i futur que existeix actualment, ja que permet generar i consumir l’electricitat que una llar necessita de la manera més eficient, econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

Perquè Autoconsum?

Reducció de la dependència energètica

Genera la teva pròpia energia amb plaques solars i redueix la dependència de les grans companyies energètiques. «Democratització» de l’energia i autonomia per al consumidor.

Senzillesa de la instal·lació

Una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic és molt senzilla d'instal·lar. No genera residus ni males emissions, per tant, el seu muntatge és ràpid i net.

Estalvi econòmic

Redueix la factura d'electricitat consumint la teva pròpia electricitat.

Manteniment mínim

Monitorització que permet fer el seguiment de la producció d’energia per assegurar el màxim rendiment.

Lluita activa contra el canvi climàtic

Des de Visió Solar | Energies Renovables creiem que no tan sols es tracta d’estalviar econòmicament, sinó que combatre l’escalfament global és responsabilitat de tots.

Suma’t a la revolució

Com és una instal·lació d’autoconsum?

Panells solars

Són la base de la instal·lació. Els rajos solars incideixen sobre els panells solars fotovoltaics i generen electricitat continua que posteriorment es recupera i es transforma per poder-la consumir en un habitatge.

Inversor

És l’element necessari i indispensable que s’encarrega de reunir i transformar l’electricitat que prové dels panells solars i adaptar-la per a l’autoconsum de la llar. Transforma l’electricitat continua en alterna (a 220 V) per poder-la fer servir en electrodomèstics, il·luminació, endolls, etc.

Batería

No és un element indispensable perquè avui en dia les comercialitzadores remuneren els excedents d’electricitat. Tot i així, és possible instal·lar bateries per tal d'emmagatzemar l’energia que no s’ha utilitzat durant el dia (moment en què es genera gran quantitat d’electricitat gràcies a les hores de sol) i consumir-la a la nit. D’aquesta manera, augmenta l’eficiència de la instal·lació i es redueix encara més el consum.

Comptador digital

Comptador bidireccional telemàtic que mesura l’electricitat que entra i també la que surt. D’aquesta manera, la comercialitzadora pot remunerar l’energia solar no utilitzada (excedent) i que s’injecta a la xarxa. És essencial si no es disposa de bateries.

Preguntes freqüents

Sí. El RD 15/2018 de 5 d’Octubre sobre mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, així com el RD 244/2019, de 5 d’abril, mitjançant el qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, eliminen el que es va conèixer com «l’impost al sol», reconeixen el dret a l’autoconsum fotovoltaic sense peatges ni penalitzacions i simplifiquen els tràmits administratius.

En els darrers anys hi ha hagut certs aspectes que han fet que la inversió inicial s’hagi reduït notablement:

Els preus dels panells solars han baixat més d’un 80 % en els darrers 10 anys, i això ha provocat que la tecnologia fotovoltaica sigui molt competitiva.

El marc regulador actual facilita la connexió de les noves instal·lacions d’autoconsum a la xarxa sense penalitzacions i, a més a més, permet que els autoconsumidors puguin rebre una compensació econòmica per l’energia excedent abocada a la xarxa.

Depèn del consum i de la facilitat d‘instal·lació dels panells a la coberta. Les instal·lacions domèstiques solen estar amortitzades en uns 10-12 anys aproximadament. A més, molts ajuntaments ofereixen bonificacions que acceleren l’amortització de la inversió.

Les instal·lacions fotovoltaiques són instal·lacions de funcionament senzill però que requereixen d’un dimensionat i disseny acurats perquè funcionin correctament. Des de Visió Solar | Energies Renovables dimensionem i dissenyem la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per tal de definir la potència a instal·lar, conforme als consums dels nostres clients, i d’optimitzar la superfície disponible.

La vida útil d’una instal·lació fotovoltaica és superior als 25 anys, i el manteniment és senzill. Els panells solars fotovoltaics estan fabricats per oferir resistència i durabilitat. A Visió Solar | Energies Renovables ens encarreguem de fer un seguiment de la producció, comprovar que tots els components es troben en bon estat i verificar el bon funcionament de l’inversor i de tots els elements electrònics de la instal·lació fotovoltaica perquè no t’hagis de preocupar per res.

L’autoconsum fotovoltaic ja és per si sol viable econòmicament, perquè l’estalvi energètic que suposa fa que a mig termini ja sigui rendible. Tot i així, molts municipis i administracions subvencionen les instal·lacions fotovoltaiques mitjançant les seves ordenances fiscals: descomptes en l’IBI, en l’impost d’obres, etc. Des de Visió Solar | Energies Renovables, t’ajudarem en tots els tràmits.

No. Autoconsumir l’energia que tu mateix generes no tan sols és 100 % legal, sinó que és un dret i una de les vies per combatre l’escalfament global; per aquesta raó, la pròpia Administració fomenta i impulsa iniciatives d’autoconsum. Comptar amb una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic no significa que hagis de desconnectar-te de la xarxa de subministrament. Tot i així, hi ha casos en què, gràcies a l’ús de bateries, es pot eliminar totalment l’alta a la xarxa. Són les anomenades «instal·lacions fotovoltaiques aïllades» que proporcionen total autonomia i independència de la companyia elèctrica.

En termes generals, hi ha dos tipus de panells solars: els tèrmics i els elèctrics (fotovoltaics). En el primer cas, es tracta de panells que transformen l’energia del sol en calor i que, mitjançant un circuit hidràulic un pèl més complex, escalfen l’aigua calenta sanitària (ACS) i el circuit de calefacció. Una instal·lació solar tèrmica requereix de més manteniment i està limitada a la generació de calor per escalfar aigua. Els panells solars elèctrics o fotovoltaics, en canvi, generen directament electricitat que posteriorment s’utilitzarà i s’aprofitarà per al consum elèctric de la llar. A dia d’avui, i especialment en l’àmbit domèstic, des de Visió Solar | Energies Renovables recomanem la instal·lació de panells solars elèctrics en comptes dels tèrmics perquè són més eficients tecnològicament i més senzills d’instal·lar i, a més a més, un cop s’ha generat electricitat, es pot aprofitar de moltes maneres diferents, com ara escalfar l’aigua de la casa.

Contacta amb nosaltres

Pressupost de plaques solars per a la teva llar